افزودن قابلیت وارد شدن با ایمیل به مدیریت وردپرس

به صورت پیش فرض برای وارد شدن به وردپرس در فرم مدیریت برای وارد شدن به بخش مدیریت می‌بایست نام کاربری خود را وارد نمایید اما با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php قابلیت ورود به وردپرس به وسیله ایمیل را نیز به وردپرس اضافه کنید. کاربر می‌تواند نام کاربری یا ایمیل خود را برای وارد شدن وارد نماید. در کد زیر تابع دوم متن «نام کاربری» را در صفحه ورود به «نام کاربری / مدیریت» تغییر می‌دهد.

function grodea_login_with_email_address($username) {
    $user = get_user_by('email',$username);
    if(!empty($user->user_login))
        $username = $user->user_login;
    return $username;
}
add_action('wp_authenticate','grodea_login_with_email_address');
function grodea_change_username_text($text){
    if(in_array($GLOBALS['pagenow'], array('wp-login.php'))){
     if ($text == 'Username'){$text = 'نام کاربری / ایمیل';}
      }
        return $text;
     }
add_filter( 'gettext', 'grodea_change_username_text' );

دیدگاه خود را بنوبسید