نمایش تعداد تمام بازتاب‌ها در ستون مدیریت

به وسیله این قطعه کد قادر خواهید بود تا تعداد تمام بازتاب های یک نوشته را در ستون مدیریت نوشته وردپرس مشاهده کنید. برای استفاده از کد آن را در فایل functions.php خود قرار دهید.

function commentCount($type = 'comments'){
    if($type == 'trackbacks'):
        $typeSql = 'comment_type = "trackback"';
        $oneText = 'یک :بازتاب';
        $moreText = '% :بازتاب';
        $noneText = 'هیچ :بازتاب';
    elseif($type == 'pingbacks'):
        $typeSql = 'comment_type = "pingback"';
        $oneText = 'یک :بازتاب';
        $moreText = '% :بازتاب';
        $noneText = 'هیچ :بازتاب';
    endif;
    global $wpdb;
  $result = $wpdb->get_var('
    SELECT
      COUNT(comment_ID)
    FROM
      '.$wpdb->comments.'
    WHERE
      '.$typeSql.' AND
      comment_approved="1" AND
      comment_post_ID= '.get_the_ID()
  );
    if($result == 0):
        echo str_replace('%', $result, $noneText);
    elseif($result == 1):
        echo str_replace('%', $result, $oneText);
    elseif($result > 1):
        echo str_replace('%', $result, $moreText);
    endif;
}
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_counts', 1);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns_counts', 1, 2);
function posts_columns_counts($defaults){
  $defaults['wps_post_counts'] = 'تعداد بازتاب';
  return $defaults;
}
function posts_custom_columns_counts($column_name, $id){
    if($column_name === 'wps_post_counts'){
        commentCount('trackbacks'); echo "<br />";
        commentCount('pingbacks');
     }
}

دیدگاه کاربران

 1. علی در

  ممنون از قرار دادن این کد روی سایت- موفق باشید

دیدگاه خود را بنوبسید