نمایش تعداد دیدگاه‌های نوشته بوسیله Shortcode وردپرس

با افزودن قطعه کد زیر به فایل funtions.php کد کوتاه comments به وردپرس اضافه می‌شود که از آن برای نمایش تعداد دیدگاه یک نوشته در متن مطالب و صفحات وردپرس استفاده نمایید.

function comments_shortcode($atts) {
    extract( shortcode_atts( array(
        'id' => ''
    ), $atts ) );
    $num = 0;
    $post_id = $id;
    $queried_post = get_post($post_id);
    $cc = $queried_post->comment_count;
        if( $cc == $num || $cc > 1 ) : $cc = $cc.' Comments';
        else : $cc = $cc.' Comment';
        endif;
    $permalink = get_permalink($post_id);
    return '<a href="'. $permalink . '" class="comments_link">' . $cc . '</a>';
}
add_shortcode('comments', 'comments_shortcode');

نحوه استفاده:

[comments id="23" ]

دیدگاه خود را بنوبسید