نمایش دیدگاه‌های وردپرس در مدیریت تنها برای نویسنده آن مطالب

به وسیله افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php وردپرس دیدگاه‌های مطالب را در مدیریت تنها به نویسندگلن آن مطالب نمایش می‌دهد.

function wps_get_comment_list_by_user($clauses) {
    if (is_admin()) {
        global $user_ID, $wpdb;
        $clauses['join'] = ", wp_posts";
        $clauses['where'] .= " AND wp_posts.post_author = ".$user_ID." AND wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID";
    };
    return $clauses;
};
if(!current_user_can('edit_others_posts')) {
add_filter('comments_clauses', 'wps_get_comment_list_by_user');
}

دیدگاه کاربران

 1. mekaeil در

  بسیار مفید بود و لازم!
  ممنون

دیدگاه خود را بنوبسید