انتقال کاربر بعد از ارسال نظر به صفحه‌ای خاص در وردپرس

با استفاده از کد زیر می توانید کاربران سایت خود را بعد از دادن نظر به صفحه خاصی انتقال دهید. این صفحه می توانید تشکر از کاربر باشد:

add_filter('comment_post_redirect', 'redirect_after_comment');
function redirect_after_comment(){
      wp_redirect('http://google.com');
      exit();
}

این کد را در فایل functions.php قرار دهید.

دیدگاه خود را بنوبسید