ارسال ایمیل به کاربر در هنگام تغییر نقش کاربری خود در وردپرس

بوسیله فطعه کد زیر می‌توانید کاربران سایت وردپرسی را در هنگام تغییر نقش کاربریشان بوسیله ایمیل آگاه سازید. این کد را می‌بایست در فایل functions.php قرار دهید.

function user_role_update( $user_id, $new_role ) {
    $site_url = get_bloginfo('wpurl');
    $user_info = get_userdata( $user_id );
    $to = $user_info->user_email;
    $subject = "Role changed: ".$site_url."";
    $message = "Hello " .$user_info->display_name . " your role has changed on ".$site_url.", congratulations you are now an " . $new_role;
    wp_mail($to, $subject, $message);
}
add_action( 'set_user_role', 'user_role_update', 10, 2);

دیدگاه خود را بنوبسید