کد میانبر برای پلیر ویدیو HTML5

با افزودن کد زیر به فایل قالب خود می توانید کد با استفاده از کد میانبر در برگه ها و نوشته های خود پلیرهای ویدیوی HTML5 را قرار دهید:

function html5_video($atts, $content = null) {
	extract(shortcode_atts(array(
		"src" => '',
		"width" => '',
		"height" => ''
	), $atts));
	return '<video src="'.$src.'" width="'.$width.'" height="'.$height.'" controls autobuffer>';
}
add_shortcode('video5', 'html5_video');

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید