کد میانبر برای پلیر صدا HTML5

با استفاده کد میانبر زیر می توانید به وسیله کدهای میانبر از پلیر صدای HTML5 استفاده کنید. ابتدا کد زیر را به فایل functions.php فالب خود اضافه کنید:

function html5_audio($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
        "src" => '',
        "autoplay" => '',
        "preload"=> 'true',
        "loop" => '',
        "controls"=> ''
    ), $atts));
    return '<audio width="300" height="32" src="'.$src.'" autoplay="autoplay" preload="'.$preload.'" loop="loop" controls="controls" autobuffer=""></audio>';
}
add_shortcode('audio5', 'html5_audio');

سپس می توانید از کد میانبر زیر استفاده کنید:

[audio5 src="http://your-site/videos/your-video.mp4" loop="true" autoplay="autoplay" preload="auto" loop="loop" controls=""]

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید