نمایش Screenshot از هر وب سایتی در وردپرس با کد میانبر

با استفاده از کد میانبر زیر قادر خواهید بود تا Screenshot (تصویر پیش نمایش) هر وب سایتی را با استفاده از کد میانبر در برگه ها و نوشته های خود نمایش دهید.
برای اینکار ابتدا کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

function wps_screenshot($atts, $content = null) {
	extract(shortcode_atts(array(
			"screenshot" => 'http://s.wordpress.com/mshots/v1/',
			"url" => 'http://',
			"alt" => 'screenshot',
			"width" => '400',
			"height" => '300'
	), $atts));
		return $screen = '<img src="' . $screenshot . '' . urlencode($url) . '?w=' . $width . '&h=' . $height . '" alt="' . $alt . '"/>';
}
add_shortcode("screenshot", "wps_screenshot");

سپس در برگه ها و نوشته های خود می توانید از کد میانبر زیر استفاده کنید:

[screenshot url="http://wpsnipp.com" alt="wordpress code snippets for your blog" width="200" height="200"]

در کد بالا مقدار width مشخص کننده عرض تصویر و مقدار height برای ارتفاع تصویر است.

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید