تنظیم تصویر پیش فرض برای فیسبوک بوسیله Facebook Open Graph در وردپرس

facebook-open-graph-snippet-to-set-default-image

با قرار دادن قطعه کد زیر در فایل functions.php می‌توانید تصویر پیش فرض برای مطلب وردپرسی را در هنگام به اشتراک گذاری در فیسبوک مشخص کنید. این قطعه کد از Facebook Open Graph برای این منظور استفاده می‌کند.

توجه : عبارت ADMIN_ID را به ID فیسبوک خود تغییر دهید. برای به دست آوردن شناسه صفحه فیسبوکی خود می توانید به آدرس http://graph.facebook.com/yourfacebookusername مراجعه کنید.

توجه : آدرس لوگو سایت خود را با http://yourdomain.com/logo.png جایگرین کنید.

توجه :

function grodea_facebook_image() {
 echo '<meta property="fb:admins" content="ADMIN_ID" />';
 echo '<meta property="og:title" content="' . get_the_title() . '" />';
 echo '<meta property="og:site_name" content="' . get_bloginfo('name') . '" />';
 global $post;
 if ( is_singular() ) { // only if a single post or page
 echo '<meta property="og:type" content="article" />';
 echo '<meta property="og:url" content="' . get_permalink() . '" />';
 if (has_post_thumbnail( $post->ID )) { // use featured image if there is one
 $feat_image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'large' );
 echo '<meta property="og:image" content="' . esc_attr( $feat_image[0] ) . '" />';
 }else{ // use site logo in case no featured image
 echo '<meta property="og:image" content="http://yourdomain.com/logo.png" />';
 }
 }
 if ( is_home() ) { // for homepage only
 echo '<meta property="og:type" content="website" />';
 echo '<meta property="og:url" content="' . get_bloginfo('url') . '" />';
 echo '<meta property="og:image" content="http://yourdomain.com/logo.png" />';
 }
}
add_action( 'wp_head', 'grodea_facebook_image' );

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید