نمایش تعداد نتایج جستجو در جستجو‌های وردپرس

show-the-number-of-results-found

با استفاده از قطعه کد زیر و قرار دادن آن جایگاه مناسب در فایل search.php می‌توانید تعداد نتایج مشاهده جستجو را نمایش دهید.

<h2 class="pagetitle">Search Result for <?php /* Search Count */ $allsearch = &new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); _e('<span class="search-terms">'); echo $key; _e('</span>'); _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?></h2>
    

دیدگاه خود را بنوبسید