برجسته کردن کلمه‌های جستجو شده در وردپرس

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php می‌توانید بدون تغییر دادن قالب خود تمامی کلمه‌های کلیدی جستجو شده موجود در صفحه نتایج را برجستجه کرده و تجربه کاربری خوبی از جستجو برای خوانندگان سایت خود فراهم کنید.

function grodea_highlight_results($text){
 if(is_search()){
 $sr = get_query_var('s');
 $keys = explode(" ",$sr);
 $text = preg_replace('/('.implode('|', $keys) .')/iu', '<strong class="search-excerpt">'.$sr.'</strong>', $text);
 }
 return $text;
}
add_filter('the_excerpt', 'grodea_highlight_results');
add_filter('the_title', 'grodea_highlight_results');

دیدگاه کاربران

  1. mekaeil در

    عالی بود / ممنون

دیدگاه خود را بنوبسید