اضافه کردن خودکار rel=’lightbox’ به تمام تصاویر نوشته ها

با افزودن کد زیر به فایل functions.php قالب خود به طور خودکار به تمام تصاویر نوشته های شما اتری بیوت rel=”lightbox” اضافه میشود.

add_filter('the_content', 'my_addlightboxrel');
function my_addlightboxrel($content) {
    global $post;
    $pattern ="/<a(.*?)href=('|\")(.*?).(bmp|gif|jpeg|jpg|png)('|\")(.*?)>/i";
    $replacement = '<a$1href=$2$3.$4$5 rel="lightbox" title="'.$post->post_title.'"$6>';
    $content = preg_replace($pattern, $replacement, $content);
    return $content;
}

دیدگاه کاربران

 1. سعید جوشنی در

  مرسی خیلی عالی بود چند ماه بود دنبال این کد بودم

دیدگاه خود را بنوبسید