نمایش نوشته های مرتبط براساس نویسنده نوشته در وردپرس

با استفاده از این کد وردپرس می توانید نوشته های مرتبط را براساس نویسنده نوشته نمایش دهید. برای اینکار ابتدا کد زیر را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید:

function get_related_author_posts() {
  global $authordata, $post;
  $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) );
  $output = '<ul>';
  foreach ( $authors_posts as $authors_post ) {
    $output .= '<li><a href="' . get_permalink( $authors_post->ID ) . '">' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '</a></li>';
  }
  $output .= '</ul>';
  return $output;
}

سپس در فایل single.php در هر جایی که مناسب بود کد زیر را قرار دهید:

<?php echo get_related_author_posts(); ?>

دیدگاه خود را بنوبسید