نمایش فرمت نوشته در قالب وردپرس

با استفاده از قطعه کد زیر می توانید فرمت نوشته را در قالب خود نمایش دهید. کد زیر به فایل single.php اضافه کنید. هم چنین اگر نوشته دارای فرمتی نباشد، کد زیر مقدار “استاندارد” را نمایش می دهد.

<?php
if ( get_post_format() ) {
	echo get_post_format_string( get_post_format() );
} else {
	echo 'Standard';
}
?>

دیدگاه خود را بنوبسید