نمایش آخرین نوشته های ویرایش شده در سایت وردپرسی

با استفاده از این کد می توانید لیست آخرین نوشته های ویرایش شده را نمایش دهید. برای اینکار کد زیر را در هر جای قالب خود که نیاز داشتید قرار دهید:

<?php
   $today = current_time('mysql', 1);
   $howMany = 5;
   if ( $recentposts = $wpdb->get_results("SELECT ID, post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_modified_gmt < '$today' ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT $howMany")):
?>
<h2><?php _e("Recent Updates"); ?></h2>
<ul>
<?php
foreach ($recentposts as $post) {
   if ($post->post_title == '') $post->post_title = sprintf(__('Post #%s'), $post->ID);
   echo "<li><a href='".get_permalink($post->ID)."'>";
   the_title();
   echo '</a></li>';
}
?>
</ul>
<?php endif; ?>

دیدگاه خود را بنوبسید