نمایش تمام نوشته های وردپرس در یک لیست Drop-Down

با استفاده از کد زیر می توانید لیست تمام نوشته ها را در یک لیست Dropdown نمایش دهید.
کد زیر را در هر یک از فایل های قالب خود می توانید قرار دهید:

<form action="<? bloginfo('url'); ?>" method="get">
<select name="page_id" id="page_id">
<?php
global $post;
$args = array( 'numberposts' => -1);
$posts = get_posts($args);
foreach( $posts as $post ) : setup_postdata($post); ?>
        <option value="<? echo $post->ID; ?>"><?php the_title(); ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<input type="submit" name="submit" value="view" />
</form>

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید