کد نمایش تعداد مطالب برای پست‌ها و پست‌های سفارشی در وردپرس

display-custom-post-type-post-count2

برای نمایش تعداد مطالب برای پست ها می‌توانید از قطعه کد زیر در هر جایی که مناسب دانستید استفاده کنید.

نمایش تعداد مطالب برای پست‌ تایپ پیش فرض:

<?php $count_posts = wp_count_posts(); echo 'تعداد مطالب : ' . $count_posts->publish; ?>

نمایش تعداد مطالب برای پست‌ تایپ‌های سفارشی:

<?php $count_posts = wp_count_posts('codesnippets'); echo 'تعداد قطعه کدها : ' . $count_posts->publish; ?>

دیدگاه خود را بنوبسید