کد تغییر عنوان جعبه انتشار مطلب برای نوشته های سفارشی

با افزودن کد زیر به فایل functions.php می توانید عنوان جعبه انتشار مطلب برای نوشته های سفارشی را تغییر دهید. البته کد زیر عنوان جعبه برای نوشته ها را تغییر می دهد. برای پست های سفارشی خود کلمه post را در کد زیر تغییر دهید:

function wps_translation_mangler($translation, $text, $domain) {
    global $post;
  if ($post->post_type == 'post') {
    $translations = &get_translations_for_domain( $domain);
    if ( $text == 'Scheduled for: <b>%1$s</b>') {
      return $translations->translate( 'Event Date: <b>%1$s</b>' );
    }
    if ( $text == 'Published on: <b>%1$s</b>') {
      return $translations->translate( 'Event Date: <b>%1$s</b>' );
    }
    if ( $text == 'Publish <b>immediately</b>') {
      return $translations->translate( 'Event Date: <b>%1$s</b>' );
    }
  }
  return $translation;
}
add_filter('gettext', 'wps_translation_mangler', 10, 4);

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید