جلوگیری یک نقش کاربری از مشاهده یک صفحه با قالب خاص در وردپرس

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید یک نقش کاربری را از مشاهده صفحه خاصی منع کنید. برای این منظور می‌بایست یک قالب جدید برای صفحه ( Page Template ) ایجاد کنید و کد زیر را در ابتدای آن قالب صفحه قرار دهید و در صفحه وردپرسی مورد نظر خود آن قالب را برای قالب صفحه انتخاب نمایید. فراموش نکنید که یک صفحه دیگر برای صفحه‌ای که کاربر با نقش مورد نظر به آن منتقل می‌شود نیز ساخته باشید که در اینجا آن قالب صفحه error نام دارد.

<?php
/* Template Name: Restricted to Authors only */
if ( !current_user_can('author')) {
        get_template_part('error');
        exit(0);
}
?>

دیدگاه خود را بنوبسید