افزودن ID به جدول نوشته‌ها و برگه‌های وردپرس

بعد از افزودن کد زیر به فایل functions.php قالب خود، ستون جدیدی به جدول نوشته ها و برگه های وردپرس اضافه می شود که آی دی آن نوشته یا برگه را نمایش می دهد.

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_id', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_id_columns', 5, 2);
add_filter('manage_pages_columns', 'posts_columns_id', 5);
add_action('manage_pages_custom_column', 'posts_custom_id_columns', 5, 2);
function posts_columns_id($defaults){
  $defaults['wps_post_id'] = "ID";
  return $defaults;
}
function posts_custom_id_columns($column_name, $id){
    if($column_name === 'wps_post_id'){
        echo $id;
  }
}

دیدگاه خود را بنوبسید