کد غیر فعال کردن قابلیت درگ و جابه جایی متاباکس‌های ادمین وردپرس

disable-dragging-of-metaboxes-within-admin

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.phpمی توانید از جابه‌جایی متاباکس ها توسط کاربر جلوگیری کنید در واقع این قابلیت را غیر فعال کنید.

function irtuts_disable_drag_metabox() {
 wp_deregister_script('postbox');
}
add_action( 'admin_init', 'irtuts_disable_drag_metabox' );

دیدگاه خود را بنوبسید