جداکردن تصاویر درون تابع the_content در تگ خاص

با استفاده از کد زیر می توانید تصاویر درون نوشته ها کا با تابع the_content فراخوانی شده اند را درون تگ خاصی قرار دهید. (کد زیر را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید.)

function filter_images($content){
    return preg_replace('/<img (.*) \/>\s*/iU', '<span class="className"><b><img \1 /></b></span>', $content);
}
add_filter('the_content', 'filter_images');

در کد بالا می توانید تگ span با کلاس آن را براساس نیاز خود تغییر دهید.

دیدگاه خود را بنوبسید