ارسال ایمیل از طریق تابع wp_mail در وردپرس

همانند تمامی توابع کاربردی دیگر وردپرس برای ارسال ایمیل نیز تابعی را فراهم ساخته تا بتوان به راحتی به ارسال ایمیل در وردپرس اقدام نمود. این تابع wp_mail است که نحوه استفاده از آن به صورت زیر است.

$message = 'Hello, thanks for reading my post! I hope to see you back soon.';
wp_mail( 'someonesemail@example.com', 'Thanks for reading my post!', $message);

همچنین می‌توانید نوع ارسال ایمیل را در وردپرس به صورت متن خالی است به صورت HTML/CSS تغییر دهید.

add_filter ("wp_mail_content_type", "grodea_mail_content_type");
function grodea_mail_content_type() {
	return "text/html";
}

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را بنوبسید