نمایش تصویر گراواتار به عنوان favicon سایت وردپرسی

بوسیله قطعه کد زیر میتوانید گراواتار (gravatar) ایمیل مدیر اصلی سایت را به عنوان favicon سایت تنظیم نمایید.

function gravatar_favicon() {
    $GetTheHash = md5(strtolower(trim(get_bloginfo('admin_email'))));
    return 'http://www.gravatar.com/avatar/' . $GetTheHash . '?s=16';
}
function favicon() {
    echo '<link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="'.gravatar_favicon().'" />';
}
add_action('wp_head', 'favicon');

دیدگاه خود را بنوبسید