نحوه افزودن اشاره گر‌ راهنمایی ( Pointer ) برای قالب‌ها و افزونه‌ها در وردپرس

wordpress-ponitersبوسیله قطعه کد زیر می‌توانید از قابلیت جدید وردپرس که برای راهنمایی کاربر در استفاده از قالب‌ها و افزونه‌ها افزوده شده ( قابلیت Pointer) استفاده نمایید. با افزودن قطعه کد زیر می‌بایستی در کد جی کوئری مربوطه یک المنت را مشخص کنید تا اشاره گر به آن اشاره نماید که در کد زیر ما المنتی با شناسه #menu-appearance را مشخص نموده‌ایم.

add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'my_admin_enqueue_scripts' );
function my_admin_enqueue_scripts() {
  wp_enqueue_style( 'wp-pointer' );
  wp_enqueue_script( 'wp-pointer' );
  add_action( 'admin_print_footer_scripts', 'my_admin_print_footer_scripts' );
}
function my_admin_print_footer_scripts() {
  $pointer_content = '<h3>grodea.co | Notice</h3>';
  $pointer_content .= '<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>';
?>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  jQuery(document).ready( function($) {
  $('#menu-appearance').pointer({
    content: '<?php echo $pointer_content; ?>',
    position: 'left',
    close: function() {
      // Once the close button is hit
    }
   }).pointer('open');
  });
  //]]>
  </script>
<?php
}

نکته: برای استفاده در قالب این قطعه کد را به فایل functions.php اضافه نمایید.

دیدگاه خود را بنوبسید