حذف تگ p از اطراف تصاویر در درون محتوای مطالب و صفحات وردپرس

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php می‌توانید تگ‌های p از اطراف تصاویر را در محتوای صفحات و مطالب وردپرسی حذف نمایید.

function filter_ptags_on_images($content){
    return preg_replace('/<p>\s*(<a .*>)?\s*(<img .* \/>)\s*(<\/a>)?\s*<\/p>/iU', '\1\2\3', $content);
}
add_filter('the_content', 'filter_ptags_on_images');

دیدگاه خود را بنوبسید