فرستادن ایمیل به نویسندگان در صورت انتشار مطالبشان در وردپرس

اگر شما مدیر وب سایتی هستید که در آن چندین نویسنده وجود دارد و می خواهید در هنگام انتشار مطالبشان آنها را از طریق ایمیل باخبر کنید آنگاه می توانید با قرار دادن قطعه کد زیر به functions.php این قابلیت را به سایت خود بیفزایید.

function wpr_authorNotification($post_id) {
  $post = get_post($post_id);
  $author = get_userdata($post->post_author);

  $message = "
   Hi ".$author->display_name.",
   Your post, ".$post->post_title." has just been published. Well done!
  ";
  wp_mail($author->user_email, "Your article is online", $message);
}
add_action('publish_post', 'wpr_authorNotification');

دیدگاه خود را بنوبسید