حذف گزینه‌ها از منوی Admin Bar در وردپرس

remove-menu-items-from-3-3-admin-bar

با افزودن این قطعه کد به فایل functions.php می‌توانید گزینه‌های موجود در Admin Bar را حذف نمایید.

function irtuts_admin_bar() {
  global $wp_admin_bar;
  $wp_admin_bar->remove_node('wp-logo');
  $wp_admin_bar->remove_node('about');
  $wp_admin_bar->remove_node('wporg');
  $wp_admin_bar->remove_node('documentation');
  $wp_admin_bar->remove_node('support-forums');
  $wp_admin_bar->remove_node('feedback');
  $wp_admin_bar->remove_node('view-site');
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'irtuts_admin_bar' );

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید