قطعه کد: غیر فعال کردن RSS در سایت‌های وردپرسی

با قرار دادن قطعه کد زیر در functions.php می‌توانید RSS یا خوراک سایت وردپرسی را غیر فعال کنید.

function grodea_disable_feed() {
 header("Location: ". get_bloginfo('url'));
 exit;
}
add_action('do_feed', 'grodea_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'grodea_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'grodea_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'grodea_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'grodea_disable_feed', 1);

دیدگاه خود را بنوبسید