قطعه کد: افزودن ویرایشگر TinyCME به قسمت چکیده مطلب وردپرس بدون نصب افزونه

enable-tinymce-editor-for-post-the_excerpt

بوسیله این قطعه کد می‌تونید ویرایشگر معمولی (textarea) مربوط به چکیده مطلب وردپرس را به راحتی با ویرایشگر TinyCME وردپرس جایگزین کنید.

function tinymce_excerpt_js(){ ?>
<script type="text/javascript">
 jQuery(document).ready( tinymce_excerpt );
 function tinymce_excerpt() {
 jQuery("#excerpt").addClass("mceEditor");
 tinyMCE.execCommand("mceAddControl", false, "excerpt");
 }
</script>
<?php }
add_action( 'admin_head-post.php', 'tinymce_excerpt_js');
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'tinymce_excerpt_js');
function tinymce_css(){ ?>
<style type='text/css'>
 #postexcerpt .inside{margin:0;padding:0;background:#fff;}
 #postexcerpt .inside p{padding:0px 0px 5px 10px;}
 #postexcerpt #excerpteditorcontainer { border-style: solid; padding: 0; }
</style>
<?php }
add_action( 'admin_head-post.php', 'tinymce_css');
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'tinymce_css');

دیدگاه خود را بنوبسید