نمایش تعداد کوئری ها، زمان صرف شده و رم مصرف شده بوسیله وردپرس در فوتر

با افزودن کد زیر به فایل functions.php قالب خود به طور خودکار به فوتر قالب شما کدی اضافه میشود که تعداد تمام کوئری های استفاده شده، زمان صرف شده برای ایجاد صفحه و مقدار مموری استفاده شده از سرور را نمایش دهید:

function performance( $visible = false ) {
  $stat = sprintf( '%d کوئری %.۳f ثانیه, استفاده %.۲fMB رم',
    get_num_queries(),
    timer_stop( 0, 3 ),
    memory_get_peak_usage() / 1024 / 1024
    );
  echo $visible ? $stat : "<!-- {$stat} -->" ;
}
add_action( 'wp_footer', 'performance', 20 );

دیدگاه خود را بنوبسید