تغییر متن «عنوان را وارد کنید» برای عنوان پست‌های سفارشی

change-default-enter-title-here-for-custom-post-types

با افزودن قطعه کد زیر به فایل Functions.php می‌توانید متن پیش فرض «عنوان را وارد کنید» برای عنوان پست‌های سفارشی را تغییر دهید. توجه داشته باشید که نام پست‌ سفارشی خود را با POST_TYPE تغییر دهید.

function change_default_title( $title ){
 $screen = get_current_screen();
 if ( 'POST_TYPE' == $screen->post_type ) {
 $title = 'Enter Invoice Title';
 }
 return $title;
}
add_filter( 'enter_title_here', 'change_default_title' );

دیدگاه خود را بنوبسید