افزودن کلاس جدید به لینک‌های نوشته‌های قبلی و بعدی در وردپرس

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید به لینک‌های مطالب قبلی و بعدی ( previous_post_link و next_post_link ) در وردپرس کلاس‌های CSS جدیدی اضافه نمایید.

function add_class_next_post_link($html){
    $html = str_replace('<a','<a class="next"',$html);
    return $html;
}
add_filter('next_post_link','add_class_next_post_link',10,1);
function add_class_previous_post_link($html){
    $html = str_replace('<a','<a class="prev"',$html);
    return $html;
}
add_filter('previous_post_link','add_class_previous_post_link',10,1);

توجه: کد بالا را در فایل functions.php در قالب وردپرسی خود قرار دهید.

دیدگاه خود را بنوبسید