افزودن کلاس خاص به اولین مطلب در Loop وردپرس

اگر می‌خواهید که اولین مطلب شما در Loop به صورت متمایز نشان داده شود تنها کافی است که قطعه کد زیر را در فایل Function.php قرار داده و نام کلاس CSS خود را در قطعه کد قرار دهید.

add_filter( 'post_class', 'wps_first_post_class' );
function wps_first_post_class( $classes ) {
 global $wp_query;
 if( 0 == $wp_query->current_post )
 $classes[] = 'first';
 return $classes;
}

دیدگاه خود را بنوبسید