افزودن شمارنده طول کلمات به قسمت چکیده مطلب وردپرس

add-a-character-counter-to-excerpt-metabox

با افزودن این قطعه کد به فایل functions.php می‌توان شمارنده‌ی کلمات وارد شده را به قسمت چکیده مطلب وردپرس اضافه نمود.

از قطعه کد زیر می‌توانید برای افزودن شمارنده طول کلمات چکیده به وردپرس فارسی استفاده کنید.

function excerpt_count_js(){
?>
<script>jQuery(document).ready(function(){
jQuery("#postexcerpt .handlediv").after("<div style=\"position:absolute;top:2px;left:25px;color:#666;\"><small>طول چکیده : </small><input type=\"text\" value=\"0\" maxlength=\"3\" size=\"3\" id=\"excerpt_counter\" readonly=\"\" style=\"background:#fff;\"> <small>کاراکتر.</small></div>");
 jQuery("#excerpt_counter").val(jQuery("#excerpt").val().length);
 jQuery("#excerpt").keyup( function() {
 jQuery("#excerpt_counter").val(jQuery("#excerpt").val().length);
 });
});</script>
<?
}
add_action( 'admin_head-post.php', 'excerpt_count_js');
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'excerpt_count_js'); 

از قطعه کد زیر می‌توانید برای افزودن شمارنده طول کلمات چکیده به وردپرس فارسی استفاده کنید.

function excerpt_count_js(){
?>
<script>jQuery(document).ready(function(){
jQuery("#postexcerpt .handlediv").after("<div style=\"position:absolute;top:0px;right:5px;color:#666;\"><small>Excerpt length: </small><input type=\"text\" value=\"0\" maxlength=\"3\" size=\"3\" id=\"excerpt_counter\" readonly=\"\" style=\"background:#fff;\"> <small>character(s).</small></div>");
jQuery("#excerpt_counter").val(jQuery("#excerpt").val().length);
jQuery("#excerpt").keyup( function() {
jQuery("#excerpt_counter").val(jQuery("#excerpt").val().length);
});
});</script>
<?
}
add_action( 'admin_head-post.php', 'excerpt_count_js');
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'excerpt_count_js');

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید