پیدا کردن شماره ID رده بندی ( taxonomy ) در فایل taxonomy.php وردپرس

در فایل taxonomy.php وردپرس تابعی برای به دست آوردن شماره ID آن رده بندی یا Taxonomy وجود ندارد اما شما می ‌توانید بوسیله قطعه کد زیر شماره ID رده بندی فعلی را به دست آورید.

$term = get_term_by( 'name', single_cat_title( '', false ) , 'podcasts' );
echo $term->term_id;

دیدگاه خود را بنوبسید