کد پیدا کردن شماره ID دسته بندی در فایل category.php وردپرس

در وردپرس برای فایل Category.php تابعی برای به دست آوردن شماره ID دسته بندی فعلی تعبیه نشده ولی در برخی موراد نیاز داریم تا شماره ID آن دسته بندی را داشته باشیم. بوسیله قطعه کد زیر می توانید شماره ID دسته بندی فعلی در فایل category.php را به راحتی پیدا کنید.

$cur_cat_id = get_cat_id( single_cat_title("",false) );

توجه:  برای به دست آوردن شماره ID یک Taxonomyدر فایل taxonomy.php می توانید از این قطعه کد استفاده کنید.

دیدگاه خود را بنوبسید