قطعه کد افزودن اجازه ویرایش مطالب دیگر نویسنده در وردپرس به کاربران

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php قالب خود این اجازه را به کاربران می‌دهید تا بتوانند مطالب نوشته شده توسط دیگر نویسنده ها را ویرایش نمایند.

function add_theme_caps() {
 $role = get_role( 'author' );
 $role->add_cap( 'edit_others_posts' );
}
add_action( 'admin_init', 'add_theme_caps');

دیدگاه خود را بنوبسید