چاپ تاریخ اتوماتیک در متن کپی رایت سایت در PHP

در متن پاصفحه سایت‌ها و در واقع متن کپی رایت سایت‌ها همیشه در کنار متن تاریخ یعنی سال نیز می‌آید اما مسعله اینجاست که این متن یکبار نوشته می‌شود و هرسال به‌روزرسانی نمی‌شود. برای اینکار می‌توان از قطعه کد زیر استفاده کرد که تاریخ را به صورت اتوماتیک چاپ می‌کند و نیازی بر بروزرسانی آن نیست.

&copy; <?php echo date("Y") ?>

اگر بخواهید این تاریخ، یک تاریخ شروع نیز داشته باشد می‌توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید:

&copy; 2008-<?php echo date("Y") ?>

زمانی که هر دو تاریخ یکی باشند کد بالا کارایی اشتباهی دارد پس برای این منظور می‌توانید از تابع زیر استفاده کنید که در آن هر دو روش بالا در نظر گرفته شده و موراد خطا نیز در آن بررسی می‌شود.

<?php function auto_copyright($year = 'auto'){ ?>
   <?php if(intval($year) == 'auto'){ $year = date('Y'); } ?>
   <?php if(intval($year) == date('Y')){ echo intval($year); } ?>
   <?php if(intval($year) < date('Y')){ echo intval($year) . ' - ' . date('Y'); } ?>
   <?php if(intval($year) > date('Y')){ echo date('Y'); } ?>
<?php } ?>

نحوه استفاده از تابع :

<?php auto_copyright(); // 2011?>

<?php auto_copyright('2010');  // 2010 - 2011 ?>

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید