استخراج ایمیل از درون رشته در PHP

تا به حال به این فکر کرده‌اید که اسمپمرها چگونه به ایمیل شما دسترسی پیدا می‌کنند؟ خیلی ساده است آنها در صفحات HTML ایمیل ها را جستجو می‌کنند و آنها را در پایگاه داده خود ذخیره می‌کنند. اگر شما بخواهید ایمیل های درون یک رشته را استخراج کنید کافی است از قطعه کد زیر استفاده کنید. فقط لطفا ازاین کد برای کارهای اسپمری استفاده نکنید.

function extract_emails($str){
  // This regular expression extracts all emails from a string:
  $regexp = '/([a-z0-9_\.\-])+\@(([a-z0-9\-])+\.)+([a-z0-9]{2,4})+/i';
  preg_match_all($regexp, $str, $m);

  return isset($m[0]) ? $m[0] : array();
}

$test_string = 'This is a test string...

    test1@example.org

    Test different formats:
    test2@example.org;
    <a href="test3@example.org">foobar</a>
    <test4@example.org>

    strange formats:
    test5@example.org
    test6[at]example.org
    test7@example.net.org.com
    test8@ example.org
    test9@!foo!.org

    foobar
';

print_r(extract_emails($test_string));

دیدگاه خود را بنوبسید