تبدیل رشته به آرایه! هر خط یک خانه از آرایه در PHP

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید یک رشته را به آرایه تبدیل کنید! در واقع هر خط از رشته به یک ردیف در آیا تبدیل می‌شود.

$str = "My text1\nMy text2\nMy text3";
$arr = explode("\n", $str);
var_dump($arr);

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

array
  ۰ => string 'My text1' (length=8)
  ۱ => string 'My text2' (length=8)
  ۲ => string 'My text3' (length=8)

دیدگاه خود را بنوبسید