تشخیص مرورگرهای اینترنت اکسپلورر ۵ و ۶ توسط PHP

بوسیله تابع زیر می‌توانید تشخیص دهید که کاربر شما از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر ۵ و ۶ استفاده می‌کند یا خیر۱؟

function getMSIE6() {
    $userAgent = strtolower($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);
    if (ereg("msie 6", $userAgent) || ereg("msie 5", $userAgent)) {
        return true;
    }
    return false;
}

دیدگاه خود را بنوبسید