قطعه کد پایه‌ای برای برقراری ارتباط با پایگاه داده، یک پرس‌وجو به صورت تصادفی و نمایش آن در PHP

بوسیله قطعه کد زیر می‌توان با پایگاه داده ارتباط برقرار کرد و از یکی از جداول آن یک سری اطلاعات را بوسیله یک پرس‌ و جوی تصادفی کرده و آنها را نمایش داد. این قطعه کد پایه و اساس خیلی استفاده‌هاست که می‌توانید با کمی تغییر آن را در موراد گوناگونی استفاده کنید.

<?php

define ('HOSTNAME', 'localhost');
define ('USERNAME', 'username');
define ('PASSWORD', 'password');
define ('DATABASE_NAME', 'recommendations');

$db = mysql_connect(HOSTNAME, USERNAME, PASSWORD) or die ('I cannot connect to MySQL.');

mysql_select_db(DATABASE_NAME);

$query = "SELECT testimonial,author
     FROM recommendations
     WHERE 1
     ORDER by rand()
     LIMIT 1";

$result = mysql_query($query);

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
  echo "<p id="quote">" , ($row['testimonial'])
  . "</p> \n <p id="author">&ndash;"
  . nl2br($row['author']) , "</p>";
}

mysql_free_result($result);
mysql_close();
?>

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید