روش صحیح بررسی موجود بودن عنصر در صفحه بوسیله jQuery

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید بررسی کنید که آیا عنصر مورد نظر شما رد صفحه وجود دارد یا خیر!؟

if ($('#myElement').length > 0) { 
    // it exists 
}

همچنین می‌توانید از تابع زیر استفاده نمایید:

// Tiny jQuery Plugin
// by Chris Goodchild
$.fn.exists = function(callback) {
  var args = [].slice.call(arguments, 1);

  if (this.length) {
    callback.call(this, args);
  }

  return this;
};

// Usage
$('div.test').exists(function() {
  this.append('<p>I exist!</p>');
});

دیدگاه خود را بنوبسید