نحوه به دست آوردن کلاس و شناسه یک عنصر بوسیله jQuery

بوسیله قطعه کد‌های زیر می‌توانید شناسه و کلاس یک عنصر را بوسیله جیکوئری بازیابی کنید.

// For Class
$(' ... ').attr("class")

// For ID
$(' ... ').attr("id")

مثال استفاده: به دست آوردن کلاس المنت کلیک شده بر روی آن؟

$("a").click(function(){
    alert($(this).attr("class"));
});

دیدگاه خود را بنوبسید