افزودن کلاس به body در تنها در اینترنت اکسپلورر

قطعه کد زیر به تگ body تنها در مرورگر IE کلاس اضافه می‌نماید.

<!--[if IE ]>
   <body class="ie">
<![endif]-->
<!--[if !IE]>-->
   <body>
<!--<![endif]-->

کد زیر کلاس‌های پیشرفته تری را اضافه می‌نماید.

<!DOCTYPE html>
<!--[if IEMobile 7 ]> <html rtl="ltr" class="no-js iem7"> <![endif]-->
<!--[if lt IE 7 ]> <html dir="rtl" class="no-js ie6 oldie"> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>    <html dir="rtl" class="no-js ie7 oldie"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>    <html dir="rtl" class="no-js ie8 oldie"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|(gt IEMobile 7)|!(IEMobile)|!(IE)]><!--><html dir="rtl" class="no-js"><!--<![endif]-->

دیدگاه خود را بنوبسید