مارک آپ پایه برای جداول در HTML

مارک آپ زیر را می‌توان به عنوان پایه برای جداول مورد استفاده قرار داد.

<table>
	<thead>
		<tr>
			<th></th>
			<th></th>
			<th></th>
			<th></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

دیدگاه خود را بنوبسید