استفاده از Meta refresh در HTML برای انتقال از صفحه بعد از زمان مشخصی

بوسیله Meta refresh می‌توانید آدرس یک صفحه برای انتقال به آن و یک زمان که در قطعه کد زیر ۵ ثانیه است را مشخص کنید آنگاه صفحه بعد از زمان مشخص شده صفحه به آن آدرس منتقل می‌شود.

<meta http-equiv="refresh" content="5;url=http://example.com/" />

نکته: اگر آدرس صفحه جاری را در کد قرار دهید آنگاه صفحه جاری در زمان مشخص ریفرش می‌شود.

دیدگاه خود را بنوبسید