مارک آپ پایه برای فرم‌های HTML

مارک آپ زیر را می‌توانید برای نمونه اولیه در ساختن فرم‌های وردپرسی خود مورد استفاده قرار دهید.

<form id="myForm" action="#" method="post">

 <div>
  <label for="name">Text Input:</label>
  <input type="text" name="name" id="name" value="" tabindex="1">
  </div>

  <div>
   <h4>Radio Button Choice</h4>

   <label for="radio-choice-1">Choice 1</label>
   <input type="radio" name="radio-choice-1" id="radio-choice-1" tabindex="2" value="choice-1">

  <label for="radio-choice-2">Choice 2</label>
  <input type="radio" name="radio-choice-2" id="radio-choice-2" tabindex="3" value="choice-2">
 </div>

 <div>
  <label for="select-choice">Select Dropdown Choice:</label>
  <select name="select-choice" id="select-choice">
   <option value="Choice 1">Choice 1</option>
   <option value="Choice 2">Choice 2</option>
   <option value="Choice 3">Choice 3</option>
  </select>
 </div>
	
 <div>
  <label for="textarea">Textarea:</label>
  <textarea cols="40" rows="8" name="textarea" id="textarea"></textarea>
 </div>
	
 <div>
  <label for="checkbox">Checkbox:</label>
  <input type="checkbox" name="checkbox">
 </div>

 <div>
  <input type="submit" value="Submit">
 </div>

</form>

دیدگاه خود را بنوبسید